Social Auto Poster

Social Auto Poster v3.3.1

Minh Hiếu

Thành viên cố gắng
Nov 25, 2017
70
50
18
31
Minh Hiếu submitted a new resource:

Social Auto Poster - Auto posting your content to famous social media platforms.

Social Auto Poster là plugin cho Wordpress, cho phép bạn tự động xuất bản tất cả nội dung trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, BufferApp. Toàn bộ quá trình hoàn toàn tự động.

Khi bạn viết một bài viết mới và xuất bản thì nó sẽ được đăng tự động lên tất cả các trạng xã hội được cấu hình của bạn mà bạn không cần phải đăng bằng tay nữa. Nó bao gồm đầy đủ thông tin như hình ảnh, tiêu đề, nội dung, tác giả bài viết.

[ATTACH...​
Read more about this resource...