Really Simple SSL Pro

Really Simple SSL Pro v2.1.14

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Dec 3, 2017
511
63
28
27
Thơ Thẩn submitted a new resource:

Really Simple SSL Pro - Really Simple SSL automatically detects your settings and configures your website to run over https.

Really Simple SSL Pro tự động phát hiện các cài đặt cấu hình trang web của bạn để hoạt động thông qua phương thức HTTPS. Để làm cho nó dễ dàng, các tham số được giảm thiểu. Toàn bộ trang web sẽ chuyển sang SSL mà không bị lỗi.


PLUGIN Really Simple SSL làm gì?
  • Plugin xử lý hầu hết các vấn đề mà WordPress gặp phải lỗi với SSL
  • Tất cả các yêu cầu đến được chuyển hướng đến https. Mặc định với...
Read more about this resource...
 
  • Like
Reactions: chienthanth