Link Directory (LD2)

Link Directory (LD2) 1.1.0

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Thơ Thẩn submitted a new resource:

Link Directory (LD2) - Link Directory is a link directory Add-On for XenForo

Thư mục liên kết (LD2) - Liên kết thư mục (trang web) cho XenForo 2. Đếm số lần nhấp vào liên kết, lượt thích, xếp hạng, kiểm tra trạng thái liên kết, chủ sở hữu của liên kết có thể được thay đổi, lĩnh vực tùy chỉnh, thẻ cho các liên kết, tiêu đề và mô tả meta từ URL, tiền tố liên kết, chức năng tìm kiếm, tiện ích thanh bên và nhiều hơn nữa.

View attachment 413

Demo: https://xenmade.com/xenmade-addons/link-directory-ld2.55/

Read more about this resource...
 
Top