Đồ án - Quản lý điểm sinh viên C# + Báo cáo

BBC

Đầy tớ nhân dân
Staff member
[C# WinForm] Code quản lý điểm sinh viên Full + Báo cáo
Ngôn ngữ: Visual C#
Loại file: Full code +Database + Báo cáo
Mô tả
: Mã nguồn C# phần mềm Quản lý điểm sinh viên gồm các chức năng sau:

Quản lý hệ thống, Phòng Đào tạo quản lý thông tin sinh viên theo khóa, theo lớp và theo mã sinh viên, mã sinh viên là thông tin duy nhất để phân biệt các sinh viên với nhau,ngoài ra, hệ thống quản lý điểm quản lý thêm thông tin: họ, tên, ngày sinh của sinh viên.

Thông tin lớp: tên lớp, thuộc khóa nào. Khi kết thúc một học kỳ thì thông tin về điểm của sinh viên sẽ được tổng hợp lại, báo cáo thống kê .....Rất hữu ích cho các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin.

Download Quản lý điểm sinh viên C# + Báo cáo

P/s: Code đã được test
 
Top