[Creativemarket] Free Download Artistic Toolkit 4186937

VFX

Member
Aug 12, 2019
78
24
8
34
Đây là bộ tài nguyên hơn 2,5GB texture về plastic, hologram, metal,... dùng hoà trộn để tạo ra các hiệu ứng rất chất lượng hoặc bạn có thể sử dụng vào rất nhiều thứ khác. Hoàn hảo cho mockup, tờ rơi, áp phích và bất cứ điều gì khác mà bạn có thể muốn tạo.

Artistic-Toolkit-4186937.jpg

Artistic Toolkit 4186937 | 2.57GB

NK3Qaw5l.jpg

ir4PTKnl.jpg

Hc7fiLgl.jpg

2KDKcsAl.jpg

bUGkOlul.jpg

QPyiJO8l.jpg

Thông tin:
THIS PRODUCT CONTAINS:
 • 15 x Plastic Wrap Textures (PNG)
 • 12 x Plastic Bags (PNG)
 • 08 x Cello Tape Pieces (PSD) + (PNG)
 • 20 x Adhesive Tape Pieces (PNG)
 • 08 x Peeled Stickers (PSD)
 • 15 x Crumpled Paper Sheets (PNG)
 • 15 x Alumen Metal Foil Pieces (PNG)
 • 08 x Krotine Metal Foil Textures (JPEG)
 • 08 x Grunge Abstract Textures (JPEG)
 • 18 x Black Paper Textures (JPEG)
 • 15 x Dark Marble Textures (JPEG)
 • 20 x Shadow Overlays (PNG)
 • 01 x Shadow Overlay Template (PSD)
Download Artistic Toolkit 4186937
 

More Thread Same Category