[BS] Live forum statistics

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Thơ Thẩn submitted a new resource:

[BS] Live forum statistics - Recent activity on your forum in live feed mode

[BS] Live forum statistics là addon tạo ra một tiện ích thống kê diễn đàn trực tiếp để người dùng của bạn biết. Dữ liệu được hiển thị là hiện tại và có thể được cập nhật bất cứ lúc nào, chúng bao gồm số liệu thống kê về người dùng và luồng, cũng như danh sách các luồng mới.

This addon creates a live forum statistics widget to keep your users updated and engaged. The data it displays is current and can be refreshed at anytime, it includes user and thread statistics as well as a list...

Read more about this resource...
 
Top