BackupBuddy

BackupBuddy v8.5.5.0

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Dec 3, 2017
511
63
28
27
Thơ Thẩn submitted a new resource:

BackupBuddy - The Original WordPress Backup Plugin.

BackupBuddy - Plugin giúp bạn thiết lập sao lưu, khôi phục trang web trên WordPress khi được chuyển sang tên miền hoặc máy chủ khác. Một số lượng lớn dữ liệu sẽ được sao lưu và phục hồi chỉ bằng một cú nhấp chuột!

Demo: https://itheme.com/purchase/backupbuddy/

BackupBuddy là gì?

WordPress không bao gồm các...
Read more about this resource...
 

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Dec 3, 2017
511
63
28
27
Thơ Thẩn updated BackupBuddy with a new update entry:

BackupBuddy v8.5.0.0

8.5.0.0 - 2019-11-18
 • New Feature: BackupBuddy Dashboard Restore. Restore your whole site or a single file without ever leaving the WordPress Dashboard.
 • Enhancement: New Restore Backup Files interface.
 • Enhancement: Compare Backup Plugin and Theme Versions with current installed versions via Restore Files.
 • Enhancement: New local backup file viewer interface.
 • Enhancement: Better Restore compatiblity with Plugin, Theme, Media and Database only backups.
 • Enhancement...
Read the rest of this update entry...
 

Thơ Thẩn

Active Member
Staff member
Dec 3, 2017
511
63
28
27
Thơ Thẩn updated BackupBuddy with a new update entry:

BackupBuddy v8.5.5.0

8.5.5.0 - 2020-03-19
 • Enhancement: New Dropbox (v3) Destination, supports latest API endpoints, OAuth2 and Restore functionality.
 • Enhancement: Updated sFTP Destination to include Restore support.
 • Enhancement: Updated FTP Destination to include Restore support.
 • Enhancement: Various improvements to Restore functionality.
 • Bug Fix: Resolved issue where OneDrive sometimes results in 503 Error when sending files.
 • Bug Fix: PHP 7.4 Compatibility fixes.
Read the rest of this update entry...