xenmedio

  1. Thơ Thẩn

    xF2 Add-on XF2 [8WR] XenMedio 2 (Media) PRO 2.1.0.7

    XenMedio là một hệ thống thư viện nơi người dùng có thể gửi video được lưu trữ trên một số nền tảng phương tiện phổ biến (ví dụ: YouTube, Dailymotion, v.v.). Sau đó, họ có thể gắn thẻ từ khóa và người dùng trực tiếp vào video, có thể giúp tìm kiếm và tìm thấy chúng trong hệ thống kiểu *booru...
Top