widget framework

  1. Shin

    [bd] Widget Framework mới nhất cho xenforo

    [bd] Widget Framework là Addons tạo Widget cho Xenforo, giúp bạn tạo ra các Widget giống như diễn đàn siêu thủ thuật đang sử dụng [FEATURES] 1. Add any widgets to any pages of XenForo or other add-ons. 2. Create new pages consists of widgets (built-in widgets or widgets from other add-ons) 3...
Top