username

  1. Thơ Thẩn

    [XenConcept] Username Change 2.1.9

    [XenConcept] Username Change là add-on cho phép người dùng thay đổi tên người dùng của họ. Bạn có thể đặt số ngày giữa mỗi thay đổi. Người dùng có thể thực hiện thay đổi của mình ở chế độ riêng tư để không hiển thị cho người dùng khác.
  2. Hút Pin

    [XenConcept] Username Change 2.1.9

    This add-on allows the user to change their username. You can set a day number between each change. The user can make his change private so as not to show it to the other users. You can delete the change history.
Top