url tiếng việt không dấu

  1. Mr. Black

    Addon URL Tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.0

    Đây là Addon URL Tiếng Việt cho Xenforo 2.0 mới nhất mà diễn đàn đang sử dụng. Cách đơn giản nhất để có URL không dấu cho các tiêu đề tiếng Việt. Add-on hỗ trợ cho XenForo 2. Add-on hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung đột tối thiểu. Download Hướng dẫn: Các bạn chỉ cần...