thread starter

  1. Thơ Thẩn

    [AL] Original Poster Highlight 1.2.0

    [AL] Original Poster Highlight - plugin cho XenForo 2 làm nổi bật tác giả của chủ đề bằng nhãn dán đẹp ở trên hình đại diện. Trong cài đặt, bạn có thể kiểm soát vị trí và màu sắc của nhãn dán. Tiện ích bổ sung thêm một dải băng trên hình đại diện của người đăng ban đầu để làm nổi bật người...
Top