theme

  1. Thơ Thẩn

    xF2 Style Source Nulumia v1.1.3

    Source – A Digitally Inspired Xenforo Theme Bundle Source is a clean, dark and minimal style for Xenforo 1.5+. Using a soft color palette and modern UI, Source is a digital inspired theme designed around technology and coding. With powerful customization options to create the theme you want...
  2. Mr. Black

    WP Themes Newspaper v10.3.5

    Newspaper là một Theme WordPress khá đẹp và tối ưu tốt cho Wordpress, nếu website bạn dùng cho tin tức thì có thể sử dụng giao diện này. Newspaper hỗ trợ tốt nếu web làm về tin tức, báo, tạp chí, xuất bản hoặc đánh giá. Hỗ trợ AMP và tối ưu hóa giao diện di động. Tuân thủ GDPR, chủ đề nhanh...
Top