sửa lỗi xml sitemmap

  1. BBC

    Sửa lỗi trang trắng XML Sitemmap khi sử dụng WordPress SEO by Yoast

    Hôm nay khi mình tạo XML Sitemap bằng plugin WordPress SEO by Yoast và kiểm tra thì bị lỗi trang trắng tuy nhiên view-source vẫn thấy, bị lỗi trang trắng sẽ ảnh hưởng đến SEO rất nhiều hôm nay mình sẽ hướng dẫn sửa lỗi XML Sitemmap rất đơn giản. Mặc định của số mục trên mỗi trang sitemap của...