quản lý điểm sinh viên c#

  1. BBC

    Đồ án - Quản lý điểm sinh viên C# + Báo cáo

    [C# WinForm] Code quản lý điểm sinh viên Full + Báo cáo Ngôn ngữ: Visual C# Loại file: Full code +Database + Báo cáo Mô tả : Mã nguồn C# phần mềm Quản lý điểm sinh viên gồm các chức năng sau: Quản lý hệ thống, Phòng Đào tạo quản lý thông tin sinh viên theo khóa, theo lớp và theo mã sinh...