plugins photoshop mac

  1. BBC

    Topaz Plugins Bundle for Photoshop Nov.2017 (Win/Mac)

    A set of plug-ins from the famous company Topaz Labs for Adobe Photoshop, as well as for Photoshop Elements. Plugins are designed to regulate the plug-in, imitate drawing with oil and watercolor, reduce noise, separate the object from the background and merge with another image, increase the...
  2. BBC

    Red Giant Trapcode Suite 14.0.2 Full cho Mac

    Red Giant Trapcode Suite là bộ Plugins để tạo các tiêu đề cho video, logo, intro, hệ thống hoạt họa, 3D vô cùng dễ dàng và chuyên nghiệp. Trapcode Suite cung cấp hệ thống công cụ giúp với hệ thống hạt và 3D linh động khi tích hợp 11 bộ công cụ xử lý trong gói này. Sản phẩm chủ đạo của hệ...