navicat premium

  1. BBC

    Navicat Premium 15.0.3 Full (Windows) - Quản lý cơ sở dữ liệu

    Navicat Premium là một ứng dụng hữu ích có ích cho các nhà quản lý cơ sở dữ liệu cũng là những người cần kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu song song thông qua MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sq Lite hoặc SQL Server. Hơn nữa, công cụ này đi kèm với một giao diện người dùng thân thiện và cho phép bạn...
  2. N

    DEVELOPER Navicat Premium 15.0.4 Full for Mac OS - Quản lý cơ sở dữ liệu

    Navicat Premium là một công cụ quản lý kết nối đa cơ sở dữ liệu. Với các kết nối thành lập cho các loại hình cơ sở dữ liệu khác nhau, Navicat Premium hỗ trợ truyền dữ liệu giữa MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL. Nó còn hỗ trợ hầu hết các tính năng trong MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL bao...
Top