folder guard pro

  1. Thơ Thẩn

    Folder Guard Pro 19.5 Full - Phần mềm khóa thư mục

    Folder Guard Pro 19.4 - là một chương trình bảo mật máy tính mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để bảo mật quyền truy cập vào các tệp tin, thư mục và các tài nguyên Windows khác, như Control Panel, Start Menu, v.v ... Bạn có thể sử dụng Folder Guard để khóa các tập tin cá nhân của bạn và các thư mục...
Top