code quản lý nhân viên

  1. BBC

    Share Code Quản Lý Nhân Viên Full Code C#

    Đây là code quản lý nhân viên trong siêu thị C#, code đã được test và chia sẻ miễn phí cho các bạn. Code bao gồm các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Báo Cáo Download Code Quản Lý Nhân Viên C# Tên đăng nhập: admin password: admin