[XFA] RM Marketplace (shop) - XF2

[XFA] RM Marketplace (shop) - XF2 4.1.6

[XFA] RM Marketplace (shop) - là một plugin cho Resources Manager cho phép bạn hoặc người dùng của bạn bán tài nguyên như trên thị trường!

07-resources_list_normal_view-png.166282

Thông qua hệ thống cấu hình danh mục tài nguyên, quản trị viên chọn danh mục nào được dùng để bán tài nguyên và loại sản phẩm có thể được bán trong số những sản phẩm được liệt kê.

Bạn cũng có thể cho phép người dùng chấp nhận các phương tiện thanh toán khác (tiền mặt, chuyển khoản, paypal...) thông qua trao đổi giữa người mua và người bán.
Author
Thơ Thẩn
Downloads
556
Views
775
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn