[XFA] Forum Sales - XF2

[XFA] Forum Sales - XF2 2.1.3

Compatible XF 2.x versions
2.0
[XFA] Forum Sales là một plugin cho XenForo 2 cho phép bạn bán thứ gì đó thông qua một số trường bổ sung mà bạn cần điền khi tạo hoặc chỉnh sửa chủ đề. Bạn có thể tinh chỉnh cho ai và nơi có thể bán hàng, nhờ sự cho phép của một nhóm người dùng.

[XFA]-Forum-Sales.jpg


[XFA]-Forum-Sales-1.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
551
Views
569
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn