[XenConcept] Username Change

[XenConcept] Username Change 2.1.9

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
[XenConcept] Username Change là add-on cho phép người dùng thay đổi tên người dùng của họ.

Bạn có thể đặt số ngày giữa mỗi thay đổi. Người dùng có thể thực hiện thay đổi của mình ở chế độ riêng tư để không hiển thị cho người dùng khác.

Screenshot_1.png

account.png
username_not_valid.png
Author
Thơ Thẩn
Downloads
524
Views
698
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn