Resource icon

xF2 Add-on [tl] Watermark 1.0.3

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
[tl] Watermark là tiện ích bổ sung sẽ thêm hình mờ vào bất kỳ hình ảnh được tải lên nào. Các plugin không ảnh hưởng đến tất cả các hình ảnh hiện có.

screen-shot-2019-09-13-at-10-21-05-pm-png.210306

Description: Add a watermark to uploading images

This add-on will add a watermark to any uploading images. All existing images are not effected.

Options:
  • Enabled/disabled to add watermark to any images
  • Customize watermark position
  • Customize watermark
    • Text
    • Image
  • Control watermark opacity
User options:
  • Ability to disable add watermark to their uploading images
Permissions:
  • N/A
Author
Thơ Thẩn
Downloads
409
Views
449
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn