Thread Thumbnail by AddonsLab

xF2 Add-on Thread Thumbnail by AddonsLab 2.1.1

Thread Thumbnail by AddonsLab cho phép bạn tùy chỉnh hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm theo chủ đề.

Thread-Thumbnail-by-AddonsLab.jpg

Bạn có thể chọn hình ảnh đính kèm sẽ là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh sửa tin nhắn đầu tiên của chủ đề. Nó cũng thêm một biểu tượng vào chủ đề hiện tại / biểu tượng mặc định, cho phép bạn nhanh chóng thay đổi hình thu nhỏ của các chủ đề từ danh sách.

Nó cũng cho phép bạn ngay lập tức đính kèm một hình ảnh hoặc xóa các tệp đính kèm hiện có mà không phải chỉnh sửa chủ đề. Hình thu nhỏ được hiển thị trên các trang Bài viết mới / Bài viết mới và có thể được chỉnh sửa trực tiếp từ các trang này.

set-thumbnail-from-thread-list-gif.171223
Author
Thơ Thẩn
Downloads
703
Views
703
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. Dependency added: [AL] Core Package

    This is a minor release, that changes the way the add-on is using some of our shared PHP...