The Plus - Addon for Elementor

WP Plugins The Plus - Addon for Elementor v3.4.0

The Plus - Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin là một tiện ích bổ sung cho trình tạo trang Elementor, bao gồm tất cả các tiện ích bổ sung Elementor tốt nhất được tạo để đổi mới và sáng tạo. Nó có các tùy chọn tùy biến tuyệt vời nhất làm cho addon này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho các mặt hàng.

Thông tin: https://codecanyon.net/item/the-plus-addon-for-elementor-page-builder-wordpress-plugin/22831875

The-Plus-Addon-for-Elementor.jpg

NID8CV6.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
1,115
Views
1,115
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. The Plus - Addon for Elementor v3.4.0

    Version 3.4.0 - 16 June 2020 ADDED Cross Domain & Live Copy Paste feature ADDED Display Rules ...
  2. The Plus - Addon for Elementor v3.3.2

    Version 3.3.2 : 22 Apr,2020 UPDATE: Lottiefiles Animations : Updated URL field for Elementor...