[TH] Notifier - with Slack integration

xF2 Add-on [TH] Notifier - with Slack integration 1.0.0

Compatible XF 2.x versions
2.1
Tìm hiểu những gì đang xảy ra trong diễn đàn của bạn và cập nhật thông tin bằng cách gửi thông báo từ XenForo đến Slack và Matter Extreme. Định cấu hình các hành động mà bạn muốn nhận thông báo và xác định thêm chúng bằng cách chọn các nút, danh mục, loại nội dung báo cáo và tiêu chí tùy chỉnh dựa trên loại nội dung. [TH] Notifier - with Slack integration sẽ giúp thông báo cho bạn.

Thông tin: https://www.themehouse.com/xenforo/2/addons/notifierNotifier - with Slack integration
Know what’s happening on your forum and stay up to date by sending notifications from XenForo to Slack and Mattermost. Set up the actions you would like to receive notifications about and further define it by choosing the nodes, categories, report content types, and user criteria based on the content type. Notifier will help keep you informed.

Administrative Features
  • Send notifications from XenForo to Slack and Mattermost
  • Have notifications sent based on content type including posts, reports, resources, resource ratings, resource updates, threads, albums, media items, and media ratings
  • Choose the nodes, category, or report content type based on the content type to receive notifications about
  • Utilize user criteria, user field criteria, and remote platform criteria (if available) to choose who to receive notifications about
  • Select which channel to receive notifications in
  • Send a message from XenForo to a provider
Author
Thơ Thẩn
Downloads
557
Views
768
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn