[TC] Paid Resources

xF2 Add-on [TC] Paid Resources 1.1.9

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
Tiện ích bổ sung này sẽ cho phép bạn bán tài nguyên trong XenForo Resource Manager bằng cách sử dụng hồ sơ thanh toán tích hợp trong XenForo.

u4vlenQ.png


l9JVEVK.png

tTVzhW5.png

zKAI8ms.png

HSz8Xqb.png

cak2pcR.png

jDTOLMv.png

Author
Thơ Thẩn
Downloads
477
Views
801
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn