Sort Field Options for XenForo 2.x

xF2 Add-on Sort Field Options for XenForo 2.x 1.1.0

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
Plugin đã cải thiện hệ thống trường tùy chỉnh XenForo, cho phép bạn sắp xếp các tham số cho các loại trường tùy chỉnh tương ứng (danh sách thả xuống, radio, hộp kiểm, v.v.).

Thông tin: https://xenforo.com/community/resources/sort-field-options-for-xenforo-2-x.6257/


Field sorter.gif


Plugin cho phép bạn sắp xếp thủ công bằng cách kéo và thả, đồng thời cung cấp các điều khiển để sắp xếp nhanh chóng toàn bộ danh sách theo thứ tự bảng chữ cái theo thứ tự tăng dần và giảm dần. Sắp xếp theo định danh tùy chọn là có thể, cũng như theo giá trị tùy chọn.

Trong các trình duyệt hiện đại hỗ trợ chức năng localeCompare, việc sắp xếp sẽ tính đến ngôn ngữ và hỗ trợ các ký tự khác nhau của mã ngôn ngữ. Trong các trình duyệt cũ hơn, việc so sánh đơn giản hơn được thực hiện, nhưng phải hỗ trợ hầu hết các ký tự Unicode.

Cải tiến được tự động áp dụng cho các trường người dùng, luồng và bất kỳ hệ thống trường người dùng nào khác sử dụng cùng một nền tảng (ví dụ: trường tài nguyên).
Author
Thơ Thẩn
Downloads
573
Views
748
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn