[MMO] Verified Badge

[MMO] Verified Badge 2.0.2

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
[MMO] Badge Badge là một plugin cho phép bạn xác minh người dùng. Khi chỉnh sửa, quản trị viên có đặt icon xác minh người dùng hay không. Dấu kiểm hoạt động trên khắp diễn đàn nơi có biệt danh của người dùng đã được xác minh.

Author
Thơ Thẩn
Downloads
271
Views
356
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Top