Link Directory (LD2)

xF2 Add-on Link Directory (LD2) 1.1.0

Link Directory (LD2) - Liên kết thư mục (trang web) cho XenForo 2. Đếm số lần nhấp vào liên kết, lượt thích, xếp hạng, kiểm tra trạng thái liên kết, chủ sở hữu của liên kết có thể được thay đổi, lĩnh vực tùy chỉnh, thẻ cho các liên kết, tiêu đề và mô tả meta từ URL, tiền tố liên kết, chức năng tìm kiếm, tiện ích thanh bên và nhiều hơn nữa.

Link-Directory-(LD2)-xenforo.jpg


Demo: https://xenmade.com/xenmade-addons/link-directory-ld2.55/
Author
Thơ Thẩn
Downloads
819
Views
819
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. Link Directory (LD2) 1.1.0

    [add] Check if link already exists [add] Claim Ownership [fixed] Status Checker [fixed]...