[BS] Reputation

xF2 Add-on [BS] Reputation 1.0.9b

Compatible XF 2.x versions
2.1
[BS] Reputation thêm chức năng danh tiếng truyền thống trong XenForo 2. Với tiện ích bổ sung này, người dùng có thể cung cấp điểm danh tiếng cho những người dùng khác giống như họ có thể sử dụng các phản ứng.

Bạn có tùy chọn để thay thế các tính năng Reactions và Reaction Count được tích hợp trong XF 2 hoặc bạn có thể sử dụng các phản ứng và danh tiếng cùng một lúc. Bạn có tùy chọn để đưa danh tiếng vào bài viết cũng như trong hồ sơ người dùng của bạn. Người dùng có thể cung cấp cho một danh tiếng tích cực và tiêu cực.

Tương tự như cách bạn có thể chỉ định xếp hạng cho từng phản ứng, bạn có thể bật tùy chọn để đặt các tham số danh tiếng mặc định được hiển thị trong menu thả xuống. Bạn có thể vô hiệu hóa số lượng danh tiếng tùy chỉnh. Sử dụng chức năng này, bạn cũng có thể vô hiệu hóa một lượng danh tiếng tiêu cực.

Tiện ích bổ sung này có một số cài đặt mà bạn có thể định cấu hình để người dùng không lạm dụng hệ thống danh tiếng, bạn có thể giới hạn tần suất và số điểm danh tiếng được cung cấp cho mỗi người dùng mỗi ngày ngoài các thông số khác.

.this addon adds a traditional reputation feature to XenForo 2. With this addon users can give reputation points to other users similarly to how they can use reactions.

This addon will help you:
 • keep your users engaged
 • reward users for contributing
 • provide incentives for good posts
 • penalize users for bad posts
You have the option to replace the Reactions and Reaction Score features that are built into XF 2 or you can use reactions and reputation at the same time. You have the option to enable reputation on posts as well as on the user profile. Users can give positive and negative reputation.

Similarly to how you can give each Reaction a point value, you can enable an option to set the value of default reputation settings which show up in a drop down menu. You can choose to disable custom reputation amounts. Using this feature you can also disable negative reputation quantities.

This addon has several settings you can tweak to ensure users do not abuse the reputation system, you can limit how often and how many reputation points are given per user per day in addition to other options.

Permissions
 • Can give reputation
 • Maximum reputation points allowed to give
 • Reputation timeout
 • Delete own reputation
 • Reputation delete time limit
 • Max reputation limit per user per day
 • Total max reputation limit per user
 • View reputation given by users
 • Delete any reputation
 • 1583401846779.png
  1583401846779.png
  334.2 KB · Views: 21
 • 1583402132211.png
  1583402132211.png
  37.4 KB · Views: 20
 • 1583402273279.png
  1583402273279.png
  37.5 KB · Views: 21
 • 1583402297945.png
  1583402297945.png
  47.1 KB · Views: 19
 • 1583402383670.png
  1583402383670.png
  59.5 KB · Views: 19
 • 1583402403081.png
  1583402403081.png
  103.7 KB · Views: 19
 • 1583402419434.png
  1583402419434.png
  61.2 KB · Views: 18
 • 1583402467240.png
  1583402467240.png
  246.3 KB · Views: 19
 • 1583403373886.png
  1583403373886.png
  13.6 KB · Views: 18
Author
Thơ Thẩn
Downloads
589
Views
621
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn