Resource icon

xF2 Add-on [Brivium] Support Ticket System 3.2.1

Compatible XF 2.x versions
2.0, 2.1
[Brivium] Support Ticket System là một plugin XenForo 2 cung cấp cho bạn một hệ thống vé tiên tiến cho phép bạn giải quyết các vấn đề của khách hàng. Quản trị viên được bổ nhiệm ở cấp phòng ban, vì vậy họ chỉ phải đi đến khu vực mà họ dự định.

Thông tin: https://brivium.com/resources/support-ticket-system-xenforo-2-add-on.394/

Support-Ticket-System-Brivium-Xenforo.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
574
Views
601
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn