Resource icon

xF2 Add-on [Banxix] Bump Thread 1.0.1

[Banxix] Bump Thread - một plugin cho phép người dùng "nâng cao chủ đề" xuất hiện trong các tin nhắn chưa được trả lời mới nhất.

Thông tin: https://xenforo.com/community/resources/banxix-bump-thread.7080/

Features:
  • Global Enable / Disable addon.
  • Can bump own threads
  • Can bump other threads.
  • Time limit between bump.
  • Max bump per day.
  • Customize permission for each node.
screenshot-at-19-03-24-20-13-19-png.198779

screenshot-at-19-03-24-20-10-16-png.198780

screenshot-at-19-03-24-20-09-54-png.198781

screenshot-at-19-03-25-11-21-20-png.198826

screenshot-at-19-03-25-11-19-35-png.198827
Author
Thơ Thẩn
Downloads
517
Views
653
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn