Auto thread Thumbnail by Xenbros

Auto thread Thumbnail by Xenbros 2.1

Auto thread Thumbnail by Xenbros - một plugin thêm hình ảnh vào chủ đề bằng cách sử dụng tệp đính kèm đầu tiên được đính kèm với chủ đề hoặc URL hình ảnh bên ngoài đầu tiên.

Auto-thread-Thumbnail-by-Xenbros.jpg

Auto-thread-Thumbnail-by-Xenbros-pic-1.jpg
Author
Thơ Thẩn
Downloads
830
Views
830
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Thơ Thẩn

Latest updates

  1. Auto thread Thumbnail by Xenbros 2.1 update

    Now Support Xenforo 2.1 Use this in only 2.1 or new version of xenforo . for 1.5 or old use 1.x...